ސުކޫލާ މެދު

ސްކޫލްގެ ވިޝަން (ތަޞައްވަރު)

ދަރިވަރުންނަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ފުރިހަމަ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އެންމެ މަގުބޫލް ސްކޫލް ކަމުގައިވުން.

ސްކޫލްގެ މިޝަން (މަގްސަދު)

ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި އިސްލާމީ ރިވެތި ސިފައަށަގަނުވުން، ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުން، އަޅާލުމާއި އޯގާތެރިކަމާއެކު އުގެނުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ޖެއްސުން، އުގެނުމަށް ލޯބިޖެހިފައިވާ ދަރިވަރުންތަކެއް ބިނާކުރުން އަދި ކާމިޔާބީއަށް ވާސިލްވުމަށް މަގުދައްކާދިނުން.

ސްކޫލްގެ ކޯރ ވެލިއުސް ( ސްކޫލުން އިސްކަންދޭ ސިފަތައް)

އަޅާލުން
އިޙްތިރާމްކުރުން
ހިއްސާކުރުން
ތެދުވެރިކަން
އެއްބާރުލުން
ފުރިހަމަކަން
ރައްކާތެރިކަން

Comments are closed.

© 2016 Thaajuddeen School