އަދަބީ ހަރަކާތްތައް

ތިރީގައިއެވަނީ މިސްކޫލުގައި 2017 ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަދަބީ  ޙަރަކާތްތަކެވެ. މިއިން ބައެއް ޙަރަކާތްތަކަކީ މުބާރާތްތަކާއި ހުށަހެޅުންތައް އޮންނަ ޙަރަކާތްތަކަކަށް ވުމާއެކު މިފަދަ ޙަރަކާތްތަކަށް ކުދިން ހޮވުމުގައި ކުދިންގެ ކިބައިގާވާ ހުނަރަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

 ގްރޫޕް 2 : އަދަބީ ހަރަކާތްތައް

– ދިވެހި ޖަމިއްޔާ (އަދަބީނޫރު)

– އާރޓް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް ކުލަބް

– ޤުރުއާން ކުލާސް

– އިގިރޭސި ޖަމިއްޔާ

– ގޯލްޑަންރިންގް (ޕްރޮގްރާމް)

– ސައިންކުލަބް

– ހިއުމަންރައިޓްސް އެންޑް މީޑިއާ ކްލަބް

– އާރޓް ކުލަބް

– ނޭޗަރކެއަރ (އެންވަޔަރަމަންޓް ކުލަބް)

Comments are closed.

© 2016 Thaajuddeen School