ހައުސްތައް

ދޮށިމޭނާ ހައުސް (ރަތްކުލަ)   –’އަޕް ހޯލްޑް ފެއަރ ޕްލޭ އެންޑް ޖަސްޓިސް’

ފާމުދޭރި ހައުސް (ފެހިކުލަ) – ‘އެއިމް ހައި، ވިން ސަކްސެސް’

ފާށަނާ ހައުސް (ނޫކުލަ) – ‘ޑީޑްސް، ނޮޓް ވާރޑްސް’

ރަންނަބަނޑޭރި ހައުސް (ދަނބުކުލަ) – ‘ޑެޑިކޭޝަން، ދަ ވިނިންގ ފޯސް’

Comments are closed.

© 2016 Thaajuddeen School