ޔުނިފޯރމް ހަރަކާތްތައް

އިތުރު ޙަރަކާތްތަކުގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިވުން

ތިރީގައިއެވަނީ މިސްކޫލުގައި 2017 ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިތުރު ޙަރަކާތްތަކެވެ. މީގައި ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތަކެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ. މިއިން ބައެއް ޙަރަކާތްތަކަކީ މުބާރާތްތަކާއި ހުށަހެޅުންތައް އޮންނަ ޙަރަކާތްތަކަކަށް ވުމާއެކު މިފަދަ ޙަރަކާތްތަކަށް ކުދިން ހޮވުމުގައި ކުދިންގެ ކިބައިގާވާ ހުނަރަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

 ގްރޫޕް 1 : ޔުނީފޯމް ޙަރަކާތްތައް

– ބޭންޑް

– ކެޑޭޓް

– ލިޓްލްމެއިޑް

– ގައިޑް

– ސްކައުޓް

– ކަބްސްކައުޓް

– ކޮޔަރ

Comments are closed.

© 2016 Thaajuddeen School