ސްޓުޑެންޓް ލީޑަރުން

ސްޓުޑެންޓް ލީޑަރުން ހޮވުން

  • ގްރެޑް 7 ން 10ގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ވަކިމިންގަޓްތަކަކަށް ބަލައިގެން ސްޓޫޑެންޓް ލީޑަރުން ހޮވޭނެއެވެ.
  • ސްޓޫޑެންޓް ލީޑަރުން ހޮވޭނީ ސްޓޫޑެންޓް ޕްލެސީގައިވާ ގަވައިދުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.

 

Comments are closed.

© 2016 Thaajuddeen School